Part # Carrier Network Technology Ethernet Ports Power Input
SN-6921-EU-3G EU/Asia Generic 3G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-EU-3G EU/Asia Generic 3G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-EU EU/Asia Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-EU EU/Asia Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-VZ Verizon 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-AM Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-AT AT&T 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901EB-VZ Verizon 4G 1 PoE
SN-6901EB-AM Generic 4G 1 PoE
SN-6901EB-AT AT&T 4G 1 PoE
SN-6901-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-AM Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6900-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
SN-6900-AM Generic 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
SN-6900-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Molex Connector